Telice so prihodnost črede, zato je zelo pomembno, kakšno je stanje vimena telic in krav v prvi laktaciji.  Mastitis pri telicah ima dolgotrajne ekonomske posledice za čredo, ker pogosto vpliva tudi na nižjo mlečnost  in slabše zdravje vimena živali v naslednjih laktacijah. 

Št. SC pri prvi kontroli po telitvi  glede na raziskave že veliko pove o tem, kakšna bo prihodnost prvesnice v čredi!

 

Pojavnost mastitisa pri telicah

Telice, tako kot krave, lahko zbolijo za kliničnim (spremembe mleka, povišana T, oteklina, bolečina) ali subkliničnim mastitisom (povišano št. SC), poleg tega pa se pri njih kar pogosto pojavljajo slepi seski, ki so lahko posledica vnetja vimena že pred telitvijo.

Čeprav telic še nikoli nismo molzli in niso bile izpostavljene vakumu, molznim enotam… raziskave kažejo, da je pri prvesnicah klinični mastitis v prvih tednih po telitvi bolj pogost kot pri starejših kravah (graf 1.). Če upoštevamo celotno laktacijo, pa je pojavnost kliničnega mastitisa pri telicah nižja.

Postavlja se vprašanje: zakaj imajo prvesnice na začetku laktacije več mastitisa kot starejše krave,  kdaj pride do okužbe vimena pri telicah in s katerimi ukrepi bi lahko zmanjšali pojavnost mastitisa pri prvesnicah.

 

graf

 

 

ALI IMATE V ČREDI TEŽAVE Z ZDRAVJEM VIMENA PRI TELICAH? Za problematično smatramo čredo:

- V kateri ima več kot 15 % telic klinični mastitis okoli telitve (kot klinični mastitis štejemo tudi gluhe seske!),
- Če ima > 15 % telic prvi testni dan št. SC višje od 150.000.

 

Povzročitelji mastitisa pri telicah

 

Številne telice imajo vime okuženo že pred telitvijo, pri številnih pride do okužbe met telitvijo ali kmalu po telitvi. Razlike med čredami pa so velike: pred telitvijo je okuženih od 29 pa vse do 75 % telic. Vendar so številne telice okužene s t.i. CNS (koagulaza negativnimi stafilokoki, vse bolj se uveljavlja naziv NAS- ne aureus stafilokoki, na bakteriološkem izvidu pa boste našli tudi samo Staphylococcus sp.). Gre za široko skupini povzročiteljev, ki so si med seboj zelo različni. So stafilokoki, a so za razliko od Staph. aureusa, ki je pomemben (mayor) povzročitelj, manj pomembni povzročitelji (minor pathogens).

Nekateri CNS povzročitelji se obnašajo bolj kot okoljski, nekateri bolj kot nalezljivi povzročitelji. Večinoma povzročajo subklinični mastitis. Prvesnice, ki so okuženo z njimi, imajo nekoliko povišano št. SC ( za cca 50.000), medtem ko imajo živali, ki so okužene s pomembnimi (mayor) povzročitelji (npr. s Staph. aureusom ali E. coli) običajno  višje število SC (nad 250.000). Št. SC pri teh živalih običajno ne pade pod 100.000 skozi celotno laktacijo!

Infekcij s CNS običajno ne zdravimo. Zanimivo je, da imajo prvesnice, ki so okužene s CNS celo višjo mlečnost kot živali, ki niso okužene z nobeno bakterijo! Zato je zelo pomembno, da vemo s katerimi povzročitelji imamo opravka.

Vendar pozor: če pri bakteriološki analizi po kliničnem mastitisu najdemo kot povzročitelja CNS, je možno, da je pravi povzročitelj mastitisa neka druga bakterija, ki pa je nismo izolirali! CNS običajno ne povzročajo kliničnega mastitisa, le (rahlo) povišano št. SC.

Povzročitelj kliničnega mastitisa je verjetneje ena od pomembnih (major) bakterij (pogoste so zlasti Staph. aureus, Str. uberis, Str. disgalactiae, E. coli).

Katera od teh bakterij je najbolj pogost povzročitelj mastitisa pri telicah je odvisno od kmetije. Če je na kmetiji prisoten Staph. aureus, ga pogosto najdemo že pri prvesnicah!

 

Subklinični mastitis in število SC pri prvesnicah po telitvi

Edini znak subkliničnega mastitisa je povišano št. SC. Pri prvesnicah pričakujemo nižje št. SC kot pri kravah. Cilj za telice na črednem nivoju je tako pod 150.000 SC, za krave pa pod 250.000 SC.

Raziskave  kažejo, da imajo prvesnice s povišanim št. SC pri prvi meritvi:

  1. nižjo mlečnost skozi celotno laktacijo, verjetno zaradi poškodb mlečne žleze,
  2. višje št. SC skozi celotno prvo laktacijo in
  3. večjo verjetnost, da bodo iz črede izločene!

Prvesnice med prvo laktacijo še rastejo, raste tudi njihova mlečna žleza. Poškodbe vimena na začetku prve laktacije imajo zato lahko dolgotrajne posledice. Telice, ki so telile z manj kot 50.000 SC imajo višjo mlečnost, manj kliničnega mastitisa in boljšo perspektivo, da ostanejo v čredi. Nižje je št. SC po prvi telitvi, bolje je! Rejci pogosto mislijo, da je lahko št. SC prenizko, vendar raziskave tega ne potrjujejo! Pomembna je namreč zmožnost živali, da rekrutira, pritegne SC v mlečno žlezo, ko pride do infekcije vimena, da te preprečijo mastitis in ne, da so te celice stalno prisotne v mleku!

 

Klinični mastitis pri prvesnicah

Kot smo ugotovili na začetku, je klinični mastitis pri telicah zlasti pogost v prvih tednih laktacije. Dobra stran je, da je zdravljenje mastitisa pri telicah bolj uspešno. Pogosteje kot pri kravah nam uspe bakteriološka ozdravitev, torej eliminacija bakterije iz vimena. Ozdravljen kliničen mastitis nima dolgotrajnega vpliva na povišano št. SC in na proizvodnjo živali. Kljub temu so prvesnice, ki imajo hud klinični mastitis bolj pogosto izločene iz črede kot tiste, ki mastitisa niso imele.

 

PREPREČEVANJE MASTITISA PRI TELICAH

 

Glede na to, da telice niso bile v stiku z molznim strojem, a so kljub temu pogosto okužene, se moramo pri preprečevanju mastitisa usmeriti v obdobje vzreje ter v čas same telitve. V neki nemški raziskavi so dokazali, da je kar 77 % infekcij vimena ugotovljenih ob telitvi, izviralo iz časa vzreje.

Nekateri nalezljivi povzročitelji se dokazano lahko prenašajo s pomočjo mastitičnega mleka, ki ga krmimo teletom, ta pa se potem medsebojno sesajo. Povzročitelji se naselijo v gobcu teleta, z medsebojnim sesanjem pa se prenesejo na vime, kjer čakajo na telitev, ko povzročijo mastitis. Zato se krmljenje mastitičnega mleka mladim teličkam odsvetuje. Pomembno je seveda tudi preprečiti medsebojno sesanje.

Za preprečevanje nalezljivega mastitisa pri telicah je pomembno tudi učinkovito zatiranje muh, ki so lahko prenosnik mastitisa pri telicah. V raziskavah je dokazana povezava med  nadzorom nad muhami in pojavnostjo nalezljivega mastitisa pri telicah.

Potrebno je preprečiti nastanek poškodb in prask na vimenu. Te namreč lahko kolonizira Staph. aureus.

Na pojavnost okoljskega mastitisa pri prvesnicah pomembno vpliva čistoča vimena telic. Poleg tega, da zlasti v zadnjem trimesečju brejosti telic skrbimo za čist in suh nastilj,  je priporočljivo tudi britje ali ožiganje vimena telic. Na številnih kmetijah je že zelo dobro poskrbljeno za higieno krav v laktaciji, telice pa so v mnogo slabših higienskih razmerah! Več mastitisa je tudi pri telicah, ki imajo seske bližje tlom.

Tako kot pri kravah je zelo pomembna tudi higiena v porodnišnici, kjer so pogoste okužbe z okoljskimi povzročitelji.

Tako kot pri kravah je tudi pri telicah  ugotovljena povezava med določenimi hranili in pojavnostjo mastitisa ter št. SC. Torej se mora primerna oskrba začeti že med vzrejo!

Selen in vitamin E povečata aktivnost fagocitov (celic, ki so zmožne požreti bakterije) in s tem prispevata k zdravju vimena. Z boljšo odpornostjo živali, kar vpliva tudi na pojavnost mastitisa, so dokazano povezani tudi baker, cink, vitamin A in beta karoteni, večinoma kot antioksidanti in elementi, ki pomembno vplivajo na epitelij in sluznico, kot prvo prepreko bakterijam pri vstopu v seskov kanal.

Pomembno je tudi, da ne prihaja do velikega padca kondicije telic in negativne energetske bilance, to pogosto spremlja edem vimena, ki tudi predstavlja tveganje za klinični mastitis. Večje tveganje za mastitis in povišano št. SC je pri starejših telicah, kar je verjetno povezano s previsoko telesno težo, težjimi telitvami…

Črede z višjim št. SC v bazenu in z večjo pojavnostjo mastitisa pri kravah, imajo tudi višje št. SC  in več kliničnega mastitisa pri prvesnicah! To kaže na prenos bakterij s starejših na mlajše živali. Manj težav z mastitisom pri prvesnicah je v čredah, kjer so telice ločene od krav.

 

Ko smo razmislili o zgornjih razlogih in izboljšali upravljanje črede, lahko razmislimo tudi o uporabi čepkov za seske pri telicah ( več kot polovica telic ima namreč seskov kanal odprt že 60 dni pred telitvijo) ali celo uporabi antibiotika za presušitev. Možen in dokazano učinkovit ukrep (zlasti pri okužbah s Str. uberis) je tudi razkuževanje vimena pred prvo telitvijo z razkužili za vime. Veliko pa se pričakuje tudi od vakcinacije telic. Raziskav na tem področju pa je še malo.

 

ZAKLJUČEK

Subklinični ali klinični mastitis v prvi laktaciji je slaba popotnica za žival in ekonomiko reje. Zato je izrednega pomena, da že v vzreji telic poskrbimo za ukrepe, ki zmanjšajo verjetnost mastitisa pri telicah. Zamenjava starih, pogosto kronično okuženih krav, z zdravimo telicami, je pogosto najboljši način za izboljšanje stanja zdravja vimena v čredi.

 

Črtomir Praprotnik, dr. vet. med.

Animalis, d.o.o.