Ko pomislimo na presušeno obdobje veliko rejcev dobi asociacijo, da je to obdobje, ko so krave »na dopustu«. Res je, da ne prirejajo mleka, vendar nanje nikakor ne smemo pozabiti. Ravno v tem obdobju, ko doživljajo velike spremembe (obnova vimena, hormonske spremembe, sprememba v konzumaciji / ruminacijah in energetski bilanci, …) ima lahko slab management velike posledice na zdravje in prirejo molznic. Izpostaviti je treba vpliv na obporodno obdobje in potencialen razvoj hipokalcemij (klinična in subklinična oblika) in pridruženih obolenj (zaostala posteljica, metritis, poglobljena negativna energetska bilanca- ki vodi v ketozo). Vsemu prej naštetemu pa sledi slabša prireja mleka na začetku laktacije, slabša reprodukcija in imunsko stanje živali ter tudi slabša kakovost kolostruma in nevitalna teleta. Proizvodnja krav se povečuje, s tem rastejo tudi njihove potrebe, zato je ključnega pomena, da v dobi presušitve postavimo karseda dobre temelje za dobro zdravje in prirejo mleka v prihajajoči laktaciji.


Nova laktacija se začne z dnevom presušitve, ne z dnem telitve!

Ena izmed strategij s katero učinkovito zmanjšamo tveganje za nastanek obporodnih obolenj v čredah molznic je vplivanje na acidobazno ravnotežje živali v dobi presušitve.
Ključnega pomena je, da so dodatki, s katerimi to dosežemo dovolj ješči, da z njimi dejansko vplivamo na pH tkiv ter, da hkrati pozitivno vplivajo na razvoj vampove mikroflore (npr. Biochlor).  Z rahlo metabolno acidozo povečamo odzivnost tkiv na parathormon, s tem povečamo mobilizacijo kalcija iz telesnih rezerv in absorbcijo kalcija iz prebavil.  Tako zmanjšamo verjetnost za pojav hipokalcemije (klinične ali subklinične oblike) v obporodnem obdobju.

Sprememba obroka in t.i. DCAD-a (Diatery Cation - Anion Difference ali po slovensko prehransko kationsko - anionska razlika) se izraža v spremembi pH-ja tkiv. Dejanski vpliv obroka na zakisanost tkiv ugotavljamo z merjenjem pH-ja urina. To je enostavno opravilo, ki pa zahteva nekaj spretnosti. 

 

Odčitavanje pH vrednosti

Slika 1: Odčitavanje pH vrednosti (Foto: Karin Zorko)

 

Z rutinskim spremljanjem pH vrednosti urina presušenih krav si ustvarimo sliko o kislinsko-bazičnem stanju živali ter indirektno tudi o stanje kalcija v krvi. Spodaj je navedenih nekaj poudarkov na kaj je potrebno pri prestrezanju in odčitavanju biti pozoren.

PRESTREZANJE URINA: Poznamo kar nekaj metod jemanja urina (s pomočjo urinskega katetra, ročno). V veliki praksi se najpogosteje in tudi najlažje izvaja ena izmed ročnih metod prestrezanja urina:

  1. »FREE CATCH« metoda: (metoda prostega prestrezanje urina) urin slučajno prestrežemo od naključne živali brez predhodne masaže.
  2. »TITILLATING« metoda: (metoda stimulacije uriniranja z masažo) cca 15 sekund s prsti ali šopom slame nežno masiramo perinealno regijo (področje med vimenom in vulvo, cca 6 cm pod vulvo), (Slika 2). Repa živali med masažo ne umikamo / dvigujemo, ker s tem žival vznemirimo. Če pri tem pristopu nismo uspešni, si lahko tudi pomagamo tako, da večkratno razpiramo vagino, pogosto pa je potrebno le malo vaje in predvsem potrpljenja.

Pomembno je, da ne prestrežemo prvega curka, saj je pogosto kontaminiran in vsebuje urin z višjo pH vrednostjo.

 

Prestrezanje urina

Slika 2: Prestrezanje urina (Foto: Karin Zorko)

 

KDAJ: Urin je priporočeno prestrezati 2-4 ure po krmljenju (takrat je pH urina najnižje z najmanj variacij). Čeprav bi bilo zaradi rokovanja enostavneje meriti ob ali takoj po krmljenju, ko so vse živali na krmilni mizi, to ni priporočljivo, saj je pH urina takrat visok (bazičen) zaradi puferiranja s prebavnimi sokovi.

 

KOMU:  Ciljna skupina so krave od 40 dni presušitve do telitve. Urina za namene merjenja pH- ja ne prestrežemo ravnokar presušenim živalim (presušene morajo biti vsaj 3 dni) in živalim, ki so tik pred telitvijo (če datuma telitve točno ne poznamo spremljamo odklanjanje krme-urin živali, ki ne žrejo ima višjo pH vrednost predvsem zaradi posledic manjše konzumacije krme / vode). V večjih čredah prestrežemo urin 10 % živalim, v manjših čredah pa je priporočeno, da se prestreže urin vseh živali.

 

MERJENJE: V urin nato za kratek čas (nekaj sekund) pomočimo pripomoček za merjenje pH vrednosti (Slika 3). Uporabimo lahko pH lističe (merilna skala mora biti dovolj natančna) ali digitalni pH meter (vzdrževanje higiene naprave, po vsaki meritvi ustrezno očistiti, kalibrirati).

INTERPRETACIJA PH VREDNOSTI: Odčitane pH vrednosti urina bodo v razponu od 5 do 8. Kar pomeni:

  1. Nad 8: visok pH, ki je alkalen (bazičen) zaradi prekomernega puferiranja in nima ugodnih učinkov na zdravje. Toliko znaša pH urina presušenih krav, ki niso bile krmljene z anionskimi dodatki.
  • Med 6-7: ciljne vrednosti pH urina, če krmimo anionske dodatke (črno-bela pasma: 6.0-6.8, jersey pasma: 5.8-6.5, rjava pasma: 5.5-6.5).
  1. Pod 6 (ekstremni DCAD): Žival je izkoristila večino sposobnosti za puferiranje,  nevarnost za prekomerno zakisanost. Tak pH urina imajo pogosto živali, ki šepajo.

 

Odčitavanje pH vrednosti

Slika 3:  Odčitavanje pH vrednosti (Foto: Karin Zorko)

Priporočeno je, da je 80 % izmerjenih vrednosti podobnih. Če opazimo večje variacije med odčitki je to posledica različnih zaužitih količin anionskih dodatkov: prebiranja obroka ali  nehomogeno zmešane krme.

 

Če želimo dobiti čim bolj reprezentativno pH vrednost povprečja skupine je priporočeno, da v povprečje ne prištejemo živali z najvišjo in z najnižjo vrednostjo. Kljub vsemu pogosto prihaja do manjših variabilnosti pH vrednosti urina in to je tudi normalno. Do variacij v izmerjenih vrednostih lahko pride zaradi vplivov managementa reje in / ali vedenjskih ter drugih razlogov (Preglednica 1).

 

Preglednica 1: Kaj vse vpliva na pH vrednost urina

Management rejca

Obnašanje živali

Drugo

-        Receptura obroka, natančnost pri mešanju in krmljenju.

-        Variabilnost količine mineralov, beljakovin, drugih dodatkov v obroku.

-        Zadostna količina krme, ki je na voljo.

-        Higiena krmilne mize (ostanki).

-        Št. krmnih mest in dostop do napajalnikov.

-        V boksu samo presušene krave ali pa so skupaj z visoko brejimi telicami.

-        Prenaseljenost.

-        Vzorec zauživanja vode (kdaj nazadnje in koliko).

-        Vzorec uriniranja (kdaj nazadnje).

-        Vzorec zauživanja krme (kdaj nazadnje, kaj in koliko, prebiranje).

-        Vzorec ležanja in prežvekovanja (koliko časa).

 

-        Starost živali.

-        Telesna teža živali.

-        Pasma.

-        Socialni status (rang) živali.

-        Obolenja (metabolna, vnetja).

-        Temperatura okolja.

-        Čas merjenja pH-ja glede na čas odvzema urina.

-        Sestava vode (klor, kalcij, …).

 

Če urin presušenih krav ni v zaželenih okvirjih vam BIOCHLOR pomaga doseči zaželene negativne vrednosti DCAD (-8 do -12 meq/100 g suhe snovi), zmanjša pojavnost hipokalcemij, izboljša konzumacijo in ima vpliv na uspešen začetek laktacije, optimalne dnevne mlečnosti ter reprodukcijo. Meritve ob vključitvi prehranskega dopolnila opravljamo na 36 ur ali nekajkrat tedensko do izravnave do optimalnega pH- ja. Meritve kasneje izvajamo 1x mesečno oziroma ob večjem rotiranju živali v boksu presušenih krav.

 

Avtor: Karin Zorko mag. inž. zootehnike (Animalis, d.o.o.)